วันศุกร์, 29 เมษายน 2559
A+ R A-

ฟอร์รันเนอร์ ซูเปอร์ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้ง 3

  • ฮิต: 2117

 

ฟอร์รันเนอร์ ซูเปอร์ มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3

       
โอเวอร์วอลล์ ซูเปอร์ ฮาล์ฟ มาราธอน 24 กม.
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 อุ้มยศ กิจอุดม บางขุนเทียน  
       
1 สุดารัตน์ ศักดิวงค์ รองเท้าบรู้ค  
       
       
โอเวอร์วอลล์ ซูเปอร์ มินิ มาราธอน 14 กม.
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ไชยยันต์ รูปิยะเวช มิตรภาพ 51  
       
1 ณัฐพร ธรรมเที่ยง บางขุนเทียน  
       
       
โอเวอร์วอลล์ ฟันรัน 5 กม.
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 เกียรติศักดิ์ บุญมา มิตรภาพ 51  
       
1 สุกัญญา จันทะใส บางขุนเทียน  
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 วัชรินทร์ หวังมะ ข้าวแกงยายเสริม  
2 ศรายุทธ์ คำศิลป์ลา    
3 ฐิตินันท์ เหมือนมิ่ง แม่น้ำแคว  
4 นลธวัฒน์ กาญจนเลขา ข้าวแกงยายเสริม  
5 ธีระวัฒน์ เอี่ยมธีระกุล ท่าเรือ กาญจนบุรี  
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 20 -24 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 อโนชา ขำเนย รักษ์สุขภาพท่าม่วง  
2 องอาจ กีรติธีรลักษณ์ SCG.  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 25 -29 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 อาทิตย์ ยิ้มละไม บ่อพลอย  
2 องอาจ กีรติธีรลักษณ์ พล.ร.9  
3 ดนัย อินจันทร์    
4 ธีระพงษ์ เดชะวงศ์ พล.ร.9  
5 เอกพจน์ นาคประโคน พล.ร.9  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สุขสันต์ วัฒนโกสิทธิ์ แม่น้ำแคว  
2 สุรเชษฐ แซ่อึ้ง วีเลิฟสถาวรรันนิ่ง  
3 เฉลิมชาติ เล้าศิริมงคล SCG วังศาลา  
4 เกียรติศักดิ์ นุ่มวัฒนา พล.ร.9  
5 ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์ ฟอร์รันเนอร์  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สมชาย เพชรโยธิน วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร  
2 อรัญ พึ่งธรรม สวนป่า 25 ไร่  
3 พิเชษฐ์ ขวัญแก้ว ท่าเรือ กาญจนบุรี  
4 วิทยา หิรัญกิตติกร รักวิ่งอู่ทอง  
5 สุกฤษฏิ์ สายชายเพ็ชร มก กำแพงแสน  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 40 -44 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 จีระพรรณ สุขทวี ฟอร์รันเนอร์  
2 ประธาน ประทุมทอง ทหารอากาศ  
3 วีระ พุทธศรี SCG.  
4 สุรชัย กาญจนการันย์ สาธารณสุขท่าม่วง  
5 ธีรพงศ์ เอี่ยมธีรกุล ท่าเรือ กาญจนบุรี  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 45 -49 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 พิทักษ์ พัตจุน ทหารอากาศ  
2 สมศักดิ์ กล่ำทอง ม.ก. กำแพงแสน  
3 วิวัฒน์ สุขณากิด สวนหลวง ร.9  
4 วิวัฒน์ สุทธิธนานันท์ SCG.  
5 สุดใจ วงษ์พิมพ์ พล.ร.9  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 50 -54 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ไตรวุฒิ อ่อนละมุน ศูนย์กีฬาบางมด  
2 สงบ ภูคำกอง รักวิ่งอิสระ 1144  
3 สุวิทย์ ช้างเพชร รร. บ้านเขาพระเอก  
4 ชอบ ไชยยันต์บูรณ์    
5 เสน่ห์ ทองยิ่ง ลพบุรี  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 55 -59 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 บุญสืบ อินตาหล่อเบ้า พระเจ้าตากสินมหาราช  
2 มานัส ธนานุวัตรพงษ์ โพธิธาราม  
3 ธนัท ลือประเสริฐสุข สมอทอง  
4 วน บุตรฉ่ำ มหาชัย  
5 ประเสริฐศักดิ์ มหิศยา ฟอร์รันเนอร์  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 60 -64 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สุวิทย์ อุทธากิจ เซ็นทรัล พระราม 2  
2 สุวรรณ แผ่นทรัพย์ วิ่งเพื่อสุขภาพ จ. ระยอง  
3 ชวลิต เลขาวิจิตร สนามชัย  
4 เสน่ห์ สีห์จักร ประจวบขีรีขันธ์  
5 เฉลิมชัย มณีวรรณ    
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 65 ปี ขึ้นไป ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 หมิ่นเหลียว จงอุดมธนกิจ ท่าเรือกาญจนบุรี  
2 วิทยา ศรีวรพล สวนพฤกษ์ 99  
3 อรุณ ดิสรา ธกส.  
4 สมชัย ล้อเจริญ จอมกาญจน์  
5 กวี แห่งหน บางขุนเทียน  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 กุลธิดา เสมอหัส ข้าวแกงยายเสริม  
2 กชนันท์ สีลากลาง ข้าวแกงยายเสริม  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 20-29 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ปิยะพร ณัฏฐศาสตร์ แม่น้ำแคว  
2 อำพรรักษ์ วรอุฬารกุล เวโรเซ่  
3 วรรณา อินทวุท SCG ซีเมนต์ สระบุรี  
4 มนต์นารี มนต์ภาณีวงค์ วีเลิฟสถาวรรันนิ่งคลับ  
5 อรุณฤดี แตงตุ่น นวก สาสุข  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ขวัญฤทัย ใจพรรณ    
2 จงกลกนก กมลฉ่ำ วีเลิฟสถาวรรันนิ่งคลับ  
3 วันวิสา สังขริม    
4 มะนิดา แผนจะบก สยามรันเนอร์คลับ  
5 ปรียาภัสสร์ พันชูรัตน์    
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ดอกไม้ ประทุมมาลา สมอทอง  
2 ยุพิน หอมเกษร ฟอร์รันเนอร์  
3 ต้อย ประทุมทรัพย์ สามชุก  
4 พงศ์พิศ แช่มเชื้อ ศูนย์กีฬาบางมด  
5 รุ่งนภา เอี่ยมธีระกุล ท่าเรือ กาญจนบุรี  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 40-44 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 เบญจวรรณ จันทร์นฤกุล ฟอร์รันเนอร์  
2 กันยณัฏฐ์ บูรณะ กระทุ่มแบน  
3 อ้อมใจ ถมคำ ธกส.  
4 อัจฉราภรณ์ ส่งแสง สามชุก รันนิ่ง  
5 จารุวรรณ บำรุงลักษณวงศ์    
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 กัลยาณี ศรีสอ้าน สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี  
2 มณี เผือกหอม ม. ศิลปากร  
3 อำเพ็ญ รุ่งโรจน์กิตติกุล บางขุนเทียน  
4 อัจฉรา เศรษฐกาญจน์ ท่าเรือ กาญจนบุรี  
5 เพชรา กำดี    
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 50-54 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 เนาวรัตน์ นิ้วกลม วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร  
2 อรสา รอดวิจารณ์ ลพบุรี  
3 เบญจา พึ่งอุบล ลมโชย ราชบุรี  
4 วิไลวรรณ คะเชนทะทอง ทหารน้ำสัตหีบ  
5 พณิตา เขมะวินุรัตน์ ท่าม่วง  
       
       

ซูเปอร์ มินิมาราธอน 14 กม.

รุ่นอายุ 55 ปี  ขึ้นไป หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 อุมาจินต์ คงคา กาญจน์รันเนอร์  
2 จารุณี แซ่หม่า สวนหลวง ร. 9  
3 สุดจิต ยอดศรี วังนันทอุทยาน  
4 เพ็ญพิไล ขาวละเอียด ลมโชย ราชบุรี  
5 กันยาณี คำบัณฑิต อีโก้ รันนิ่ง  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 รณชัย จันทร์ภักดี สามชุก รันนิ่ง  
2 สุภกิจ วงค์ปัญญา SCG  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 30-34  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สิงหา ปานดำ วินเนอร์ รัน  
2 ประดิษฐ์ เดชขจรพิธ สยามรันเนอร์  
3 จุฑาเจตน์ คำภูมี บางขุนเทียน  
4 ชัชวาล อนันต์ กฟผ  
5 นราวิชญ์ เสนามาตย์ รวมใจชลบุรี รักสุขภาพ  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 35-39  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 จรัญศิริ ศรีฉาย ศูนย์กีฬาบางมด  
2 ธัญวรัตม์ เยียวรัมย์ เซ็นทรัล พระราม 2  
3 ปกรณ์ จำเจริญ สวนหลวง พระราม 8  
4 สมบัติ ชัยพิพัฒน์ รวมใจชลบุรี รักสุขภาพ  
5 สมคิด ชัยกล้า สวนหลวง พระราม 8  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 40-44  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ประทวน แป้นจันทร์ เวโลเซ่  
2 EMORI JAPAN  
3 ศราวุธ เอื้อสกุล ฟอร์รันเนอร์  
4 กฤษณะ กสานติกูล แม่น้ำแคว  
5 นรสิงห์ กำดี    
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 45-49  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 Hisao Imai Japan  
2 สุคีริน ทวีสุข เวโลเซ่  
3 วิเชียร ประเสริฐนรสาร สนามศุภชลาภัย  
4 HIDEYUKI Takeuchi Japan  
5 บุญยภัทร บุญญะบุญญา สวนป่า 25 ไร่  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 50-54  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สวอง ชูชิต ลพบุรี  
2 การุณ อมรพัฒนา สวนหลวง ร.9  
3 สถาพร สินสวัสดิ์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร  
4 อำนวย ชัชวาลธนสาร สยามรันเนอร์คลับ  
5 จักรกฤช แสงอุทัยจามร บางขุนเทียน  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 55-59  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 สมหมาย ไถ่สกุล ทุ่งพระโขนง  
2 กมล ช่วยคงมา กมลเครื่องเย็น กาญจนบุรี  
3 สมาน เกิดสนอง กระทุ่มแบน  
4 วรพจน์ รอดถาวร แสงอรุณ  
5 ชลอ แซ่เฮง สวนหลวง พระราม 8  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 60-64  ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 บุญสืบ เพ็ชรสีงาม วังนันทอุทยาน  
2 สมนึก สุริยายนต์ สามชุก 100 ปี  
3 ศุภชัย วีระเบญจพล ท่าเรือ  
4 ธีรชัย ทิพาทรัพย์ สวนธน  
5 ธนสิทธิ์ เตชะวิโรจน์ สมอทอง  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 65  ปี ขึ้นไป ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 Tanimoto Matsuzo Japan  
2 ประสงค์ ไกรสรกิตติกุล สนามชัย  
3 จงเกียรติ ทับทิมทอง เดินวิ่งศรีเมืองระยอง  
4 เจริญ เพชรนิล โพธาราม  
5 เอี่ยม พงษ์วิไลย์ สวนเสรีไทย  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ยุภาพร ยอดดี ดอกบัวคู่  
2 วลัยภรณ์ สิริเกษมสุข ศูนย์กีฬาบางมด  
3 ภคณีย์ บุรุษภักดี ชัตเตอร์รันนิ่ง  
4 วรินทร์ สันทัด บางขุนเทียน  
5 วรภา เชาว์ดีกรพันธ์ สยามรันเนอร์คลับ  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 30-34  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 Mami Isoda Japan  
2 อมรรัตน์ บุญพันธ์ สมอทอง  
3 พินผรัชต์ จันทร์เจิมศักดิ์ CAT  
4 ศศิวิมล ลูกรักษ์ ฟอร์รันเนอร์  
       
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 35-39  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ดารารัตน์ บุญเพ็ง เซ็นทรัล พระราม 2  
2 วราทิพย์ จตุวรพัฒน์    
3 พรเพ็ญ หงษ์ร่อน สวนพฤกษ์ 99  
4      
5      
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 40-44  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 พิกุล กรดศรีไหม สวนหลวง ร.9  
2 นรรัตน์ บุญตะวัน วินเนอร์รัน  
3 เสาวลักษณ์ บุญส่ง สยามรันเนอร์คลับ  
4 เสน่ห์ มุ่งยุทธกลาง เซ็นทรัล พระราม 2  
5 ยุพิน ชิว ธนาคารธนชาติ  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 45-49  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 วีรากร วาริสสอน สินทวีบางมด  
2 ศรีนวล โดดสู้ กระทุ่มแบน  
3 ปวริศา เขตทรงรักษ์    
4 ลดาวัลย์ อัศวิศราภรณ์    
5 โชติรส นันทาภิวัฒน์    
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 50-54  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ดาวเรือง จันทร์หอม กมลเครื่องเย็น  
2 ทิพย์วรรณ แก้วพินิจ บางขุนเทียน  
3 นัทธภัทร กตเวทิวงศ์ นวก สาสุข  
4 รุจิเรศ ศิริศรีตรีรักษ์ ฟอร์รันเนอร์  
5      
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 55-59  ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ลำปาง เตชะมหัทธนันท์ สวนหลวง ร. 9  
2 พรรษมน โชติวินิจฉัย รมมณีนาถ  
3 วัชรา ศิริวารินทร์ ดอกบัวคู่  
4 สุพัตรา รุ่งนิรันดร์พร สมอทอง  
5 ลัดดา พันธ์สอาด รักษ์บางบอน  
       
       

ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.

รุ่นอายุ 60  ปี ขึ้นไป หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 กาญจนา พรมจันทึก ปากช่อง  
2 บุญช่วย พรศรีรัตนรักษ์ อีโก้รันนิ่ง  
3 แสงหล้า หึกขุนทด กฟผ  
4 พนิดา พงษ์พานิช สนามจันทร์  
5      
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 จิรสิน แท่นแก้ว บางขุนเทียน  
2 ศุภณัฐ ตั้งประเสริฐ เขาพระเอก  
3 สาธิต พลเสนา บางขุนเทียน  
4 ภัคพงษ์ อุบลเลิศ บางขุนเทียน  
5 ภานุพงศ์ สมตา บางขุนเทียน  
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 16-29 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 จิรายุ ปลีนารัมย์    
2 เกียรติยศ จันทร์แดงงาม โรงเรียนนายเรือ  
3 วัชรชัย ทองเหลี่ยว สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  
4 ณัฐวิทย์ จารุดล สถาวรรันนิ่งคลับ  
5 สราวุธ เตยโพธิ์ เซ็นทรัล พระราม 2  
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 30-45 ปี ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ประสิทธิ นพรัตน์    
2 ขจรศักดิ์ ปทีปกมล รักวิ่งอิสระ 1144  
3 ธีรพงษ์ บุญชูวงศ์ ท่าเรือ กาญจนบุรี  
4 อนุศร สีสด สวนป่า 25 ไร่  
5 สุรพันธ์ ศรีมหันต์ รักวิ่งอิสระ 1144  
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 46 ปี ขึ้นไป ชาย
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 ทนง บุญเรือน อิสระ  
2 ฤกษ์ดี นรานฤดม ฟอร์รันเนอร์  
3 สมพงษ์ เกิดเขียว    
4 แสงศิลป์ พงษ์ไพเชฐ สนามไชย  
5 ไพฑูรย์ ชาญชั่ง สวนป่า 25 ไร่  
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 นารีรัตน์ แสงจันทร์ บ้านเขาพระเอก  
2 อริสรา ทรัยพ์บัติ ข้าวแกงยายเสริม  
3 รุ่งทิพย์ สำราญล้ำ ข้าวแกงยายเสริม  
4 จุฑาทิพย์ คำมูล ข้าวแกงยายเสริม  
5 นฤทัย จันทร์รอด    
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 16-29 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 เบญจมาศ บุญประจวบ อบต. ท่ามะกา  
2 เบญจวรรณ บุญประจวบ อบต. ท่ามะกา  
3 ณัฐฏาพร อบต. ท่ามะกา  
4 เยาวภา บุรพลชัย วิวเทควันโดคลับ ท่ามะกา  
5 สรีรัตน์ มณฑานม    
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 30-39 ปี หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 กาญจณี จันทเสฏโฐ รักสุขภาพท่าม่วง  
2 มาเรียม โสภาวชิรานันท์ รักสุขภาพท่าม่วง  
3 ศศิธร ตั้งกสิกิจ    
4 บุญญวรรณ เข็มทอง สถาวรรันนิ่งคลับ  
5 ทัญณภัทร หิรัญกิตติกร รักวิ่งอู่ทอง  
       
       

ฟันรัน 5 กม.

รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง
ลำดับ นักกีฬา สังกัด สถิติ
1 วรรณดี รัศมี ยามเย็น  
2 ปัทมา รอดทุกข์ ลพบุรี  
3 รัศมี โคตรมี ฟอร์รันเนอร์  
4 ทองหล่อ อิ่มแจ้ สถาวรรันนิ่งคลับ  
5 อรทัย สุขประเสริฐ รักษ์สุขภาพท่าม่วง  
       
       

ที่ตั้งสมาพันธ์

เลขที่ 23/71 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

ติดต่อเราได้ที่ webmaster@thaijoggingclub.or.th